Info gällande startavgifter och anmälan

Vi har under veckan börjat summera helgen som gick och reda ut situationen kring evenemanget. Som arrangör har situationen var väldigt tuff och med facit i hand så hade vi kunnat göra det enkelt för oss att ställa in Craft Ski Marathon redan i höstas. Vi valde dock att göra allt för att kunna genomföra ett skidarrangemang på säkra grunder trots en pandemi. Att vi inte når hela vägen har fler orsaker men har oavsett varit helt bortom vår kontroll och vi måste respektera alla beslut när situationen är så komplex som den är i dessa tider även om det varit med mkt kort varsel. 99% av den feedback vi fått har dock varit positiv och att vi ändå försökte trots allt.

Vår budget och plan för genomförande har varit satt till drygt 1000 deltagare utifrån tidigare erfarenhet och som läget sett ut under sensommar och tidig höst. Efter att alla kostnader för årets lopp är betalda (prispengar, tidtagning, nr-lappar, spårkort, sanktionsavgifter, utvecklingskostnader, arvode etc) så går arrangemanget cirka plus minus 0 och vi håller oss precis flytande. De största kostnadsposterna kunde vi inte undvika då vi fick kasta in handduken på så kort varsel.

Vi har därför beslutat att dela det stöd vi tilldelas av RF på antalet anmälda (ej de som genomförde elittävlingen) och det sker på kortet varje deltagare betalade sin startavgift med. Stöd kommer sökas i kvartal 2 enligt beslut via SSF och RF så vi gör alla uppmärksamma att detta kommer ta tid.

Vi kommer inte kunna administrera en uppdelning av återbetalning, framflyttande av startavgifter samt att vissa vill skänka sina pengar. Även om vi varit tydliga med i inbjudan samt vid anmälan att inga startavgifter betalas tillbaka så tycker vi denna lösning är bäst och vi har heller inget alternativ om vi ska kunna arrangera loppet igen. Det har hela tiden varit en betydande risk som måste delas mellan arrangör och deltagare.

Villkor vid anmälan: Skulle loppet pga myndigheters beslut eller orsaker vi inte kan kontrollera tvingas att ställa in helt då sker ingen återbetalning av startavgift.

Våra allmänna villkor, som du godkänner när du anmäler dig till ett av våra evenemang, är tydliga. I en händelse utanför vår kontroll (till exempel myndighetsbeslut, som det i det här fallet rör sig om) är vi inte skyldiga att erbjuda återbetalning. Det finns inte heller någon tvingande konsumentlagstiftning som går att applicera på köp av startplats och som kan vara anledning till att de allmänna villkoren är ogiltiga. En startavgift till ett lopp utgör varken en vara eller en tjänst i konsumentköplagens (1990:932) eller konsumenttjänstlagens (1985:716) mening. Nämnda lagar gäller dessutom relationen näringsidkare och konsument. Vi är av den bestämda uppfattningen att vår arrangörsförening inte kan anses omfattas av begreppet näringsidkare. Arrangemanget arrangeras främst i syfte att stödja och underbygga föreningens ideella idrottsverksamhet. 

För oss och andra arrangörer av motionsevenemang är våra allmänna villkor en absolut nödvändighet för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Allt vårt arbete är framåtriktat. Förberedelserna för ett evenemang startar i princip 12 månader innan evenemanget äger rum. Vi har av den anledningen en hög andel fasta kostnader och behöver fatta investeringsbeslut med lång framförhållning. Om det skydd våra anmälningsvillkor ger inte är giltigt så har vi inte förutsättningar att driva vår typ av verksamhet.